TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

DO KASY

DANE REJESTROWE SPÓLKI:

FIRMA

Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o.
ul. Działkowa 62
PL-02-234 Warszawa


KRS: 0000473657 Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 692 000 PLN wpłacony w całości

NIP: 5223008076;

NIP EU: PL5223008076;

REGON: 146815789


ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH/UNIWERSALNA KOMISJA ARBITRAŻOWA

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.


COPYRIGHT

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE: UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Przekreślony kosz na śmieci oznacza, że jesteś prawnie zobowiązany do pozbycia się tego sprzętu oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie do pojemnika na odpady resztkowe lub do żółtego pojemnika jest zabronione. Jeśli produkty zawierają baterie lub akumulatorki, które nie są zainstalowane na stałe, należy je usunąć przed utylizacją i zutylizować oddzielnie jako baterie. 


OCHRONA DANYCH  

Chcielibyśmy zwrócić uwagę wszystkim użytkownikom końcowym ZSEE, że są odpowiedzialni za usuwanie danych osobowych na ZSEE, który ma być unieszkodliwiony.


Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JOHNSON HEALTH TECH. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473657; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 692 000 zł; NIP: 5223008076; REGON: 146815789, adres poczty elektronicznej: sklep@johnsonfitness.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 22 280 94 30 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
Administrator powołał Inspektora Ochrony danych Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem iod@ johnsonfitness.pl
Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. Więcej możecie Państwo dowiedzieć się w sekcji "POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO JOHNSONFITNESS.PL"


NUMER REJESTRACYJNY W SYSTEMIE BDO

NASZ NUMER REJESTRACYJNY W SYTEMIE BDO : 000106628
Więcej informacji o zbiórce i przetwarzaniu odpadów znajdziesz na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/


% KOD RABATOWY %
% RABAT %