TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

DO KASY


Warunki promocji „Kod rabatowy JFW16 - Sprzęt fitness i wellness taniej” na stronie sklepu internetowego https://johnsonfitness.pl/

I Postanowienia ogólne1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Kod rabatowy JFW16” sprzęt fitness i wellness taniej” określają zasady, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną niniejszej Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (zwane dalej „Warunki Promocji”).2. Organizatorem Promocji „Kod rabatowy JFW16” sprzęt fitness i wellness taniej” (dalej nazwanej: „Promocją”) jest Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000473657, NIP: 5223008076 o kapitale zakładowym: 1 692 000 PLN wpłacony w całości; adres poczty elektronicznej: sklep@johnsonfitness.eu; tel.: +48 22 280 94 30 dalej zwanej jako JHT Poland Sp. z o.o.3. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy goście i aktywni użytkownicy sklepu JohnsonFitness.pl, którzy w użyją w ramach składanego zamówienia – koszyka zamówień kodu promocyjnego „JFW16” o którym jest mowa w materiałach promocyjnych (dalej: „Uczestnik”).4. Promocja ogłaszana jest w sieci internetowej za pośrednictwem strony firmowej sklepu, jak i profilu firmowego JFW.PL w kanałach Facebook i Instagram META oraz reklamie on-line w sieci META.5. Promocja polega na dodatkowym rabatowaniu zakupów w koszyku zakupowym Uczestnika i daje możliwość zakupu produktów z ceną o 16% niższą od cen detalicznych regularnych lub promocyjnych widocznych na stronach internatowych sklepu Organizatora, które obwiązują w dniu transakcji oraz w okresie trwania akcji promocyjnej.
II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach. Określonych w regulaminie z rabatu dodatkowego -16% na nieprzeceniony lub przeceniony produkt z oferty sklepu. Wszystkie produkty są oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad. Sumaryczna wysokość rabatowania na produktowych zależy od ich cen wyjściowych detalicznych pokazanych na stronie Organizatora. Rabat promocyjny nie może być niższy niż 16% liczony od cen detalicznych z należnym podatkiem VAT. Wszystkie oferowane towary w Promocji są obłożone stawką podatku VAT 23% i są cenami detalicznymi brutto. 

Wybrane produkty przecenione wcześniej po dodaniu kodu rabatowego JFW16 (gdzie, rabat dodatkowy wynosi -16%), daje możliwość zakupu produktów z sumarycznym rabatem -40% liczonym od regularnych cen detalicznych. Przykładowe produkty z rabatem do -40% od cen detalicznych to miedzy innymi: Rower Horizon 7.0 IC, Orbitrek Syros3, Orbitrek Syros 2, Fotele masujące Synca Circ, Synca Hisho, Rower Horizon Paros 3, Rower Horizon Comfort 2.0 i inne.
2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego online z wyborem płatności i dostawy dostępnym w sklepie w czasie jej trwania. Organizator nie przewiduje innych form płatności ani metod realizacji dostawy produktów zakupionych w sklepie w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. W szczególności dotyczy to: płatności za pobraniem, gotówką lub przekazem pocztowym. Dostawy produktów z dodatkowymi usługami typu: transport i dostawa w dedykowanych godzinach lub dniach wolnych od pracy, wniesienie, montaż i /lub uruchomienie urządzeń zakupionych w ramach akcji promocyjnej, dostawa poza terytorium RP.
3. Promocja obowiązuje od 28 maja 2024 do 21 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania dostępności produktów z oferty sklepu internetowego pod adresem https://johnsonfitness.pl/, wyłącznie dla Uczestników akcji promocyjnej z kodem, którzy zamówią produkty z dostawą na terenie Polski. 
4. Rabat w formie kodu promocyjnego JFW16 uprawniającego do dodatkowego 16% rabatu należy użyć, dodać w koszyku zakupów oraz jest ważny tylko w w/w okresie akcji promocyjnej. 
5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny lub sumy cen zakupów produktów z koszyka dla zamówienia złożonego w czasie promocji.
6. Aby wziąć udział w Promocji, należy: wybrać na stronie zamawiane produkty, dodać je do koszyka, wprowadzić w koszyku kod rabatowy „JFW16” oraz podać dane Uczestnika i adres dostawy. Następnie złożyć nowe zamówienie z obniżaną kodem wartością i opłacić takie zamówienie przed dostawą. Zamówienie nieopłacone przez Uczestnika nie będzie uznane przez Organizatora jako skuteczna transakcja zakupu ze obwiązaniem do dostawy produktów. Zamówienie nie opłacone w ciągu do 30 dni zostanie skasowane bez dalszej realizacji.
7. W ramach Promocji Cena za Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w sklepie zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj. o 16% na jeden lub dowolnie wybrane produkty z całej dostępnej online oferty sklepu.

8. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w gotówce, przelewie lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny, czyli nie może być przekazywany innym osobom niż sam Uczestnik w tej Promocji.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji promocyjnej przed czasem jej upływu lub/i modyfikacji oferty produktów biorących udział w akcji m.in. z uwagi na możliwość wyczerpania zapasów produktów promocyjnych i/lub wariantów produktów.
III Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@johnsonfitness.eu lub listownie na następujący adres Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o., ul. Działkowa 62 02-234 Warszawa.2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu) oraz opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.4. Reklamacje rozpatruje JHT Poland sp. z o.o. , stosując w szczególności postanowienia niniejszym Regulaminie Promocji.5. Nieuszkodzone i nienoszące śladów montażu i użytkowania urządzenia lub produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczania zakupionych produktów do Uczestnika tej promocji.6. Produktu zakupione w ramach akcji promocyjnej podległej pełnej ochronie gwarancyjnej Producenta lub procedurze Rękojmi dla osób fizycznych nieprowadzące działalności gospodarczej lub firm kupujących produkty na cele niezwiązane z ich głównym profilem działalności zarobkowej. 7. Reklamacja produktowa dotycząca zakupionego w promocji urządzania, produktów rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.
IV Postanowienia końcowe1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://johnsonfitness.pl/regu...

2.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego JohnsonFitness.pl.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników tej Promocji jest JHT Poland Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatność, dostępnej pod adresem: https://johnsonfitness.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci

4. W przypadku dokonania zmiany w warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity warunków Promocji poprzez jego publikację w sklepie internetowym pod adresem: https://johnsonfitness.pl/

Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w serwisie Internetowym sklepu.

Warszawa, 27.05.2024r.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Nami.

    % KOD RABATOWY %
    % RABAT %